Lenker § TÜV - Gutachten zum download

Lenker - Gutachten
Ape Hanger / Flyer Bar / Flat Track Bar /  Dirty Bar / Westernlenker / Cruiser Lenker / Power Bike Bar
7/8 " = 22 mm / 1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgape-1a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Touren Lenker /  Super Bike Bar " Low "
7/8 " = 22 mm / 1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgape-2a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Westernlenker " High " / Super Bike Bar " Small "
7/8 " = 22 mm / 1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgape-3a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drag Bar " Straight "
7/8 " = 22 mm / 1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgstraight-a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drag Bar
7/8 " = 22 mm / 1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgdrag-a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Lenker  " Hollister "
1 3/16 " = 30 mm ( 1 " = 25,4 mm ) / 1 1/4 " = 31,75 mm
TÜV Gutachten § 21
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgz-bar-a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Lenker gedreht
7/8 " = 22 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgz-bar-7_8.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Lenker
7/8 " = 22 mm
TÜV Gutachten § 21
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgz-lenker-lz-7_9.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fat Bar Lenker : Ape Hanger / Dirty Bar / Drag Bar / Flyer Bar
1 1/4 " = 31,75 mm
TÜV Gutachten § 21
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgfat-bar-a.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fat Bar Lenker abgesetzt : Ape Hanger / Drag Bar / Flyer Bar
1 1/4 " = 31,75 mm / Griff und Halterbereich abgesetzt auf 1 " = 25,4 mm
Cross Road Lenker
1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/2
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgfat-bar_cross-road.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blinker Lenker
1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgbld-12_13.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M- Lenker
7/8 " = 22 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgm-lenker_1.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lenkerstummel
7/8 " = 22 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgstummel-22-mm.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lenkerstummel
1 " = 25,4 mm
TÜV Gutachten § 19/3
pdf-70x40.jpgklick-70x40.jpgstummel-25_4-mm.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------